ดูหนังใหม่เรื่อง ดวงอันตราย


ดูหนังใหม่เรื่อง ดวงอันตราย
วันที่เข้าฉาย2010-07-15
แนวหนังดราม่า
ผู้กำกับโรเบิร์ต ลา ฟรอส
นักแสดงบงกช คงมาลัย, มณฑล จิรา
เรื่องย่อเรื่อง ดวงอันตราย
หลัง กลับมาจากเรียนตอที่เมืองนอก ดูเหมือนวาดวงชีวิตของเจยนักรองชื่อดัง กําลังจะกลับมารุงอีกครั้ง ไมวาจะเปนเรื่องการไดออกอัลบั้มใหม กับคายเพลงตางชาติชื่อดัง จากการผลักดันของพอซึ่งเปนผูจัดการสวนตัว แตมีสิ่งหนึ่งคางคาใจเจยตลอดมา นั่นคือการที่อดีตคนรักของเขาอยางนุยกลายเปนเมียใหมของพอ เพราะนั่นทําใหเขาคิดวาเปนสาเหตุสําคัญใหแมฆาตัวตาย จึงทําใหเขาไมพอใจพอ และนุย รวมไปถึงชีวิตที่ทุกอยางลวนถูกกําหนดโดยพอ ดวยเหตุผลที่วาการเปนซุเปอรสตารจะใหใครรูวามีแฟนไมได

แตหารูไมวา เหตุผลสําคัญที่ทําใหนุยยอมเปนเมียใหมของพอเจย ก็เพื่อที่จะไดใกลชิดกับเจย เพราะแทจริงแลวชีวิตที่เปนอยู ณ ตอนนี้ หาไดทําใหนุยมีความสุขแตอยางใด เพราะพอของเจยยังคงเจาชู อยูเหมือนเดิม จนกระทั่งแมนุยซึ่งเปนคนที่เชื่อในเรื่องหมอดูและการทํานายทายทักไดพา นุยไปหาหมอดู และทักวาดวงไมดี ใหระวังสัตวสี่เทา เพศตรงขามจะนําโชครายมาให ตองถือศีล5 และตองทําตามหมอดู ทุกอยางชีวิตจะดีขึ้น รวมทั้งใหเลิกกับพอของเจย และการที่นุยเลิกกับพอเจยนุยจะไดคาเลิกและคาเลี้ยงดูลูกเปนเงินจําน วนมหาศาล แตนุยก็ไมอยากเพราะเปนหวงนองแพร

ขณะที่เจยเองเริ่มมีอาการประสาทหลอน เปนผลจากฤทธิ์ยาที่พอเปนคนสั่งใหกินตลอดเวลา ทําใหยิ่งรูสึกตนเหมือนเปนหุนยนตที่ตองทําตามความตองการของพอ ทําใหเคายิ่งรูสึกคิดถึงแม และยิ่งทําเจ็บปวดและเคียดแคนที่ตองอยูใกลๆนุย เพราะความจริงแลวนุยคือผูหญิงที่เจยเคยรักมาก แตพอของเคาทําใหตองเลิกกัน

วันนึงเจยเกิดประสาทหลอน บังเอิญกับที่พอตกบันไดลงมาทําใหคิดวาตัวเอง เปนคนฆาพอ จึงพยายามอําพรางศพไวในหองโดยไมใหใครรู และระแวงวาทุกคนจะสงสัยการหายไปของพอโดยเฉพาะนุย แตหารูไมวาความจริงทุกอยางที่เกิดขึ้น ลวนอยูในสายตาของนุยมาโดยตลอด ไมวาเรื่องใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับชีวิตเธอและเจย เพียงทวาทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากการกระทําที่ถูกกําหนดโดยใครบางคน หรือเปนเพราะดวงกันแน??????
ดูหนังใหม่เรื่อง ดวงอันตราย
ที่มา http://movie.mthai.com/movie-profile/movie-fixture/68288.html
แท็ก: ดวงอันตราย, ตั๊ก-บงกช, บงกช คงมาลัย, มณฑล จิรา, เจ-มณฑล, โรเบิร์ต ลา ฟรอส

รายการบล็อกของฉัน